1 - 25 van 508
01/03/2021
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Het betreft zonder vergunning (noch milieuvergunning, noch stedenbouwkundige vergunning) exploiteren van een terrein voor grond- en afbraakwerken met opslag van afval (steenpuin, groenafval, metalen ...

12/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft een bosontginningsbedrijf met opslagplaatsen en behandeling van hout, snoeihout en afbraakhout waarbij de vergunde opslagcapaciteit voor opslag van afbraakhout ruim werd overschreden. Het ...

05/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft in de periode 2014- 2017 de opslag van vaste mest in een vaste mestopslagplaats en in een voedersilo die niet voorzien zijn van drie mestdichte wanden, noch van een mestdichte bodem en ...

05/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft de opslag van allerlei afval (ondermeer asbesthoudend afval en met bouwafval verontreinigde bodem) zonder omgevingsvergunning en in strijd met Materialendecreet in de periode 2017-2018 en ...

15/01/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft het breken van puin in de periode 2015-2016 zonder over de nodige milieuvergunning te beschikken, door gebruik van een niet gekeurde puinbreker waardoor het puin na breking niet kan ...

27/11/2020
BM 3145.062
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Gedurende verscheidene jaren op een terrein opslaan en demonteren van afgedankte voertuigen en auto-onderdelen (onder meer opslag van niet gedepollueerde voertuigen op onverharde grond) zonder ...

25/11/2020
AN.022.2017
Milieu
Woonbeleid
Antwerpen

Hof van Beroep

opslag van afgedankte voertuigen en allerlei materiaal en afval (AEEA, gevaarlijke afvalstoffen) ondermeer in vroegere varkensstallen; opslag gedurende verscheidene jaren zodat er geen sprake is van ...

18/11/2020
BM 1006.136
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Hof van Beroep

Boomkwekerij stort in kader van haar activiteiten en over een hele periode metaalslakken (in de verharding in een weg, onderwerken in grond, in talud) in strijd met Materialendecreet en zonder ...

13/11/2020
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

De feiten betreffen een onvergunde kapping in een bos gelegen in woonuitbreidingsgebied. Overtreder bekwam een regulariserende kapmachtiging met een uitvoeringstermijn die langer was (en op datum ...

13/11/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

De feiten betreffen het in bezit hebben van verschillende papegaai-achtigen zonder de vereiste documenten die de legale herkomst van het dier aantonen/zonder het vereiste EU CITES-certificaat.

23/10/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

ondergrondse lekkende stookolietank met mazout in naburige kelder tot gevolg; niet uitvoeren van veiligheidsmaatregel in de zin van het Bodemdecreet en niet uitvoeren van bestuurlijke maatregel zoals ...

20/10/2020
BM 4054.134
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Gent

Rechtbank eerste aanleg

onvergunde opslag van AEEA op wijze dat olie en koelvloeistof in bodem dringt; vrijspraak voor alle tenlasteleggingen wegens verjaring en gebrek aan bewijs; bij ééndaadse samenloop blijven de ...

02/10/2020
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

onvergunde ontbossing in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (in plaats van uitvoering dunning volgens kapmachtiging wordt - volgens overtreder omwille van een aantasting van de bomen door een ...

18/09/2020
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

terrein behorende tot ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied; ontginningsvergunning is op het ogenblik van de feiten vervallen zodat de wetgeving inzake de nabestemming natuurgebied van ...

29/06/2020
DE 034.2013
Milieu
Woonbeleid
Dendermonde

Rechtbank eerste aanleg

verzet wordt ongedaan verklaard; verzoekers waren op de hoogte van de dagvaarding en uit hun houding blijkt intentie om zich aan gerecht te onttrekken en proceduremisbruik (niet beantwoorden brieven ...

26/06/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

exploitatie van afvalverwerkend bedrijf (composteerinrichting); geen toereikend afwateringssysteem, opslag niet onder dak, geen groenscherm, ontoereikend compostdagboek, overschrijding vergunde ...

26/06/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

zonder of zonder toereikende vergunning exploiteren van een inrichting (opslag en verwerking shreddermateriaal, sorteerzeefzanden en productie van solid recovered fuel (SRF));niet voldoen aan de ...

19/06/2020
BM 2297.035
Milieu
Natuur en Bos
Ruimtelijke Ordening
Leuven

Rechtbank eerste aanleg

tussenvonnis; betreft feiten die dateren van voor wijziging artikel 5 Sw; toepassing van wettelijke mogelijkheid tot decumulatie van strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen de natuurlijke persoon ...

29/05/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

uitspraak in hoger beroep na cassatie; CITES; verhandelen van veel grotere hoeveelheid bundels hout van de soort Afrormosia (Afrikaanse teak) dan aangegeven en zonder bewijs van wettige invoer; voor ...

29/05/2020
0
Dierenwelzijn
Milieu
Gent

Hof van Beroep

betreft: - zonder erkenning kweken van honden; - gebrek aan toezicht en verzorging van honden en kippen; - als overdrager van honden niet registreren van nieuwe verantwoordelijke; - zonder ...

24/04/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

stallen van voertuigen, andere dan personenvoertuigen, op terrein zonder voorafgaande milieuvergunning bevel tot aanpassen van het terrein aan de ondertussen verkregen milieuvergunning op last van ...

28/02/2020
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

opslag van afgedankte voertuigen, en onderdelen ervan, demonteren afgedankte voertuigen zonder voorafgaande melding en in strijd met vlarem II geen vloeistofdichte vloer, noch inkuiping ...

24/02/2020
BM 1099.083
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Bandencentrale: opslag van afval (banden, afgedankte autobatterijen), illegale verhardingen, ... uitbreiding exploitatie zonder vergunning en in strijd met milieuvoorwaarden Materialendecreet niet ...