Privacyverklaring

1. Verwerking van persoonsgegevens op de website

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens in de arrestendatabank

In de brondatabank van de arresten worden de persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Ze worden uit de rechtspraak verwijderd, zodat alleen geanonimiseerde uitspraken beschikbaar en zichtbaar zijn voor de gebruiker van de website.

De verwerkte persoonsgegevens in de arresten worden niet doorgegeven aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

De ’verwerkingsverantwoordelijke‘ voor de persoonsgegevens is de projectleider van Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, van de Vlaamse overheid.

4. Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Het project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid verwerkt persoonsgegevens om de gerechtelijke uitspraken die betrekking hebben op de handhaving van Vlaamse regelgeving via de website te kunnen ontsluiten naar het grote publiek. De verwerking omvat het verwijderen en anonimiseren van de persoonsgegevens zodat enkel geanonimiseerde uitspraken raadpleegbaar zijn.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 77 van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving van 22 maart 2019.

5. Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Bij het anonimiseren van de rechterlijke uitspraken in de arrestendatabank worden de volgende gegevens verwijderd: naam, voornaam, geboortedatum, adresgegevens, kadastrale gegevens, rijksregisternummers, maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, identificatiecodes en elk gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd.

6. Toegang tot persoonsgegevens

Personeelsleden van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid, de personeelsleden van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Dienst Betekeningen en de ambtenaren die bevoegd zijn in een betreffende materie, hebben toegang tot de persoonsgegevens in de originele arresten op basis van een strikte ’need-to-know‘  voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. De webdeveloper heeft enkel toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de website.

7. Bewaartermijn voor persoonsgegevens

In de arrestendatabank worden de persoonsgegevens na het anonimiseren verwijderd en dus niet bewaard.

8. Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment m.b.t. de raadpleegbare rechtspraak:

  • de onmiddellijke verwijdering vragen van elk persoonsgegeven dat nog zichtbaar is en nog niet geanonimiseerd werd
  • een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (dpo.dkb@vlaanderen.be) als u vindt dat het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld.

U kunt het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid contacteren via CVH@vlaanderen.be indien u de persoonsgegevens die opgenomen zijn in de rechtspraak die via de website wordt verspreid naar de bevoegde ambtenaren wenst in te zien, te verbeteren of te wissen.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of over de manier waarop het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid persoonsgegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar CVH@vlaanderen.be of naar dpo.dkb@vlaanderen.be.

9. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde regelgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming.

10. Google analytics

Om de website te kunnen verbeteren, worden tijdens het gebruik analytische cookies geplaatst. Die houden bij hoe u de website gebruikt en welke pagina’s u bezoekt. Met behulp van die informatie kunnen wij onder andere nieuwe inhoud aanmaken, foutmeldingen opsporen, de navigatie verbeteren, de toegankelijkheid verhogen.

De webdeveloper heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de gegevens die via analytische cookies bijgehouden worden voor de arrestendatabank. De website deelt geen gegevens met Google of voor advertentiefuncties. We gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Google Ads.

De IP-adressen die Google Analytics bijhoudt, worden geanonimiseerd. De gegevens van Google Analytics worden beveiligd verstuurd via Secure Sockets Layer (SSL).