Privacyverklaring

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Geüpdatete versie, 21 februari 2022.

Onderhavige privacyverklaring van het agentschap Justitie en Handhaving (voor het “agentschap”, “wij”, “ons”, “onze”) omschrijft met name de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en vervolgens kunnen delen.  

Onverminderd deze privacyverklaring en de toewijding dat het agentschap aangaat om dergelijke persoonsgegevens op een correcte en legitieme manier te verwerken, verbinden wij ons ertoe dat u steeds op de hoogte bent van uw rechten voortvloeiende uit de wet- en regelgevingen betreffende gegevensbescherming, en dat deze rechten te allen tijde worden gerespecteerd.

Deze privacyverklaring schetst dan ook een algemeen kader van het beleid in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming daarvan voor:

AGENTSCHAP Justitie en Handhaving

Koning Albert II-laan 35 bus 5, 1030 Brussel

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacypraktijken, neergeschreven in wat volgt, en contacteer ons indien u vragen heeft omtrent deze verklaring. Als u algemene vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het agentschap Justitie en Handhaving door te mailen naar dpo.ajh@vlaanderen.be. U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wat zijn persoonsgegevens voor het agentschap Justitie en Handhaving?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of gegevens die met hem/haar in verband worden gebracht of aan hem/haar kunnen worden gekoppeld aan de hand van bijkomende identificatoren. Dit betekent dat gegevens die u direct identificeren - zoals uw naam - persoonsgegevens zijn, en ook gegevens die u niet direct identificeren, maar die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om u te identificeren - zoals het rijksregisternummer van uw identiteitskaart - persoonsgegevens zijn. Geaggregeerde gegevens worden voor de doeleinden van deze privacyverklaring beschouwd als niet-persoonsgebonden gegevens.

Het agentschap Justitie en Handhaving is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. Wij verwerken alleen persoonsgegevens en wij laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de rechtspraak die verband houdt met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dit van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges. Deze rechtspraak bevat geen gegevens die kunnen leiden tot de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u op de Arrestendatabank inlogt. Enkel ambtenaren van het agentschap Justitie en Handhaving en van externe handhavingsinstanties die in het kader van hun functie bevoegd zijn tot het raadplegen van de volledige rechtspraak, kunnen zich inloggen op de Arrestendatabank.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze opdrachten die ons zijn toegewezen krachtens het besluit van de Vlaamse regering van 3 september 2021 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Justitie en Handhaving" uit te voeren.

Het agentschap Justitie en Handhaving heeft als missie te zorgen voor een efficiënte en daadkrachtige uitvoering van het beleid inzake Justitie en Handhaving en heeft volgende taken:

  • Ontwikkelen en coördineren van het algemeen Handhavingsbeleid op bestuurlijk en strafrechtelijk niveau en de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving implementeren
  • Ontwikkelen en implementeren van beleidsdomeinoverschrijdende databanken en IT-toepassingen om de actoren te ondersteunen die bij justitie, de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en de bestuursrechtspraak zijn betrokken

Welke persoonsgegevens verwerken wij precies?

Artikel 74 van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving bepaalt dat het agentschap Justitie en Handhaving een register bijhoudt van de natuurlijke personen of rechtspersonen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een definitieve bestuurlijke sanctie, of van een beslissing die leidt tot het opstarten van een bestuurlijk opsporingsonderzoek, het overgaan tot een bestuurlijk depot, of tot het overgaan tot een bestuurlijke vervolging.

In de arrestendatabank worden de volgende persoonsgegevens verwijderd: naam, voornaam, geboortedatum, adresgegevens, kadastrale gegevens, rijksregisternummers, maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, identificatiecodes en elk gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd.

Wanneer medewerkers van het agentschap Justitie en Handhaving en medewerkers van externe handhavingsinstanties, die bevoegd zijn om toegang te verkrijgen tot de rechtspraak met de betreffende persoonsgegevens (zie supra), inloggen op de website van de Arrestendatabank, verwerken wij inloggegevens en functie.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van artikel 77 van het Kaderdecreet betreffende de Bestuurlijke Handhaving van 30 januari 2019, waarin vermeld staat dat het agentschap Justitie en Handhaving alle rechtspraak over de handhaving van de Vlaamse regelgeving die met toepassing van artikel 39 aan de vervolgingsinstantie bezorgd worden, op in een elektronische databank, die via het internet vrij raadpleegbaar is.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang als nodig voor het uitoefenen van onze wettelijke taken. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Personeelsleden van het agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Handhaving die bevoegd zijn in een betreffende materie, hebben toegang tot de persoonsgegevens die in de originele attesten op basis van een strikte ‘need-to-know’ en enkel voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

De webdeveloper heeft enkel toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de website.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie/ Europese Economische Ruimte?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en bijkomend ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wij geven persoonsgegevens wel door indien wij gebruikmaken van een Cloud serviceprovider voor bijvoorbeeld onze software-leveranciers en onze mailingsdiensten. Bovendien doen wij beroep op Google Analytics, waarbij analytische cookies worden verzameld. Meer informatie over het gebruik van cookies door het agentschap Justitie en Handhaving kan geraadpleegd worden op onze website.

In bovenstaande gevallen worden alle mogelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Om te weten welke acties we ondernemen om uw gegevens te beschermen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via dpo.ahj@vlaanderen.be.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot privacy?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met dpo.ahj@vlaanderen.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. U kunt op ieder moment m.b.t. de raadpleegbare rechtspraak de onmiddellijke verwijdering vragen van elk persoonsgegeven dat onbedoeld nog zichtbaar zou zijn.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) dpo.ahj@vlaanderen.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben.

Algemene informatie

Wij behouden het recht om ons beleid te allen tijde te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen worden steeds via de website gecommuniceerd.

Deze webpagina bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het agentschap Justitie en Handhaving heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. Het agentschap Justitie en Handhaving kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de AVG. Wij raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Het agentschap Justitie en Handhaving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. Het agentschap Justitie en Handhaving kan niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Neem geen beslissingen op basis van de inhoud of functionaliteit die u op deze website hebt gevonden.