Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Wettelijk verplichte vermeldingen

Disclaimer

Klachten

Risico's

Beslechting van geschillen

Hyperlinks

Verwijzing naar de herkomst van de gegevens en intellectuele eigendom

Auteursrechten en bescherming van de database

Bescherming van persoonsgegevens

Contact

 

De toegang tot de informatie op de Arrestendatabank is kosteloos, doch houdt de kennisname en aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten.

Het gebruik van de Arrestendatabank is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door uw toegang tot en uw gebruik van de Arrestendatabank, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

De Arrestendatabank wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de projectleider van het project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid. Door middel van deze Arrestendatabank stelt dit project een geheel van rechtspraak ter beschikking van Vlaamse inspectiediensten en het is de bedoeling de toegang tot deze informatie verder uit te breiden naar het grote publiek.

Alle informatie die zich bevindt op de Arrestendatabank is, onder andere, onderworpen aan de wetgeving op de naleving van het auteursrecht, de bescherming van de databanken, de bescherming van de privacy of nog aan de wet van 7 maart 2007 die een wet is tot omzetting van de richtlijn 2003/98/CE van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Wettelijk verplichte vermeldingen

Identificatie van de verantwoordelijke uitgever en technische dienst:

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid,

Ter attentie van de projectleider, de heer H. Bloemen

Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 9, 1000 Brussel

Tel. 02 553 83 62

Disclaimer

De Vlaamse Overheid en de instanties die informatie leveren die wordt gepubliceerd door het systeem vestigen de aandacht op het feit dat de publicatie van rechtspraak niet noodzakelijk hun akkoord inhoudt met de betrokken gerechtelijke beslissingen.

Klachten

De gebruiker van de informatie die wordt vermeld op deze pagina's, ziet af van het indienen van elke klacht, van welke aard die ook moge zijn, en dit met betrekking tot het gebruik van de informatie ter beschikking gesteld via het systeem; dit betreft elke klacht ingediend tegen de Vlaamse Overheid of tegen elke andere instantie die de beschikbare informatie heeft verschaft.

Risico's

De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen met inbegrip van het risico dat computers, softwareprogramma's of gegevens beschadigd kunnen worden door om het even welk virus dat kan overgedragen worden of geactiveerd worden door tussenkomst van het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt.

Beslechting van geschillen

Elk geschil met betrekking tot de website en/of de inhoud ervan wordt onderworpen aan de regels van het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Hyperlinks

Het is mogelijk, zonder voorafgaandelijk toestemming, een rechtstreekse link aan te maken die verwijst naar de Arrestendatabank.

Wat wel verboden is, is het geheel of een deel van de Arrestendatabank in een kader op te nemen (bijvoorbeeld de techniek die ook het inkapselen wordt genoemd) of om het even welke andere methode waarbij het de bedoeling zou zijn het originele adres en de wettelijke verplichtingen te verbergen.

Verwijzing naar de herkomst van de gegevens en intellectuele eigendom

a. Verwijzing naar de herkomst van de gegevens

De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

1) voor niet-commerciële en commerciële doeleinden:

b. Reproductie en hergebruik van gegevens

Het hergebruik van gegevens is gratis.

Deze kosteloosheid sluit echter niet uit dat er wel bepaalde beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het ophalen van gegevens en het hergebruik van.

Auteursrechten en bescherming van de database

De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wet van 30 juni 1994) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wet van 31 augustus 1998), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van de Arrestendatabank en op de inhoud ervan.

In het geval van een gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen van gegevens, het kopiëren of de reproductie van gegevens of de informaticacode onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van de Arrestendatabank kan deze niet wijzigen. Deze zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de code html/xml wordt gerespecteerd.

Privacyverklaring - Bescherming van persoonsgegevens  

Graag verwijzen we u door naar onze privacyverklaring en cookieverklaring

Contact

Elke vraag dient u per mail te sturen naar  info.arrestendatabank@vlaanderen.be of per briefwisseling gericht aan Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid, Koning Albert-II laan 20 bus 9, 1000 BRUSSEL,

Tel. 02 553 83 62