Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Gebruik van de website

Algemeen karakter

Risico's

Hyperlinks

Verwijzing naar de herkomst van de gegevens en intellectuele eigendom

Auteursrechten en bescherming van de database

Bescherming van persoonsgegevens

Toegankelijkheidsverklaring

Beslechting van geschillen

Klachten

 

Het gebruik van deze website is kosteloos, doch onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De Arrestendatabank wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Handhaving. Het agentschap kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Gebruik van de website

De site https://arrestendatabank.be/ stelt een geheel van rechtspraak ter beschikking van Vlaamse inspectiediensten. Het is de bedoeling de toegang tot deze informatie verder uit te breiden naar het grote publiek. Alle informatie die zich bevindt op de Arrestendatabank is, onder andere, onderworpen aan de wetgeving op de naleving van het auteursrecht, de bescherming van de databanken, de bescherming van de privacy of nog aan de wet van 7 maart 2007 die een wet is tot omzetting van de richtlijn 2003/98/CE van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig, begrijpelijk en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Deze website bevat verwijzingen naar websites van andere diensten of instellingen die informatie ter beschikking stellen, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid. De verantwoordelijkheid van de informatie die zij op hun website plaatsen ligt bij de respectievelijke organisaties en instanties.

Het agentschap Justitie en Handhaving zal, indien de informatie tekortkomingen vertoont, deze zo snel mogelijk wegwerken. De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Indien u onjuistheden opmerkt, kan u met ons contact opnemen. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. Het agentschap Justitie en Handhaving kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

 

Algemeen karakter

Deze website bevat rechtspraak die verband houdt met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dit van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neemt u best contact op met ons op. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.

Risico's

De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen met inbegrip van het risico dat computers, softwareprogramma's of gegevens beschadigd kunnen worden door om het even welk virus dat kan overgedragen worden of geactiveerd worden door tussenkomst van het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt.

Hyperlinks

Het is mogelijk, zonder voorafgaandelijk toestemming, een rechtstreekse link aan te maken die verwijst naar de Arrestendatabank.

Wat wel verboden is, is het geheel of een deel van de Arrestendatabank in een kader op te nemen (bijvoorbeeld de techniek die ook het inkapselen wordt genoemd) of om het even welke andere methode waarbij het de bedoeling zou zijn het originele adres en de wettelijke verplichtingen te verbergen.

Verwijzing naar de herkomst van de gegevens en intellectuele eigendom

a. Verwijzing naar de herkomst van de gegevens

De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

1) voor niet-commerciële en commerciële doeleinden:

b. Reproductie en hergebruik van gegevens

Het hergebruik van gegevens is gratis.

Deze kosteloosheid sluit echter niet uit dat er wel bepaalde beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het ophalen van gegevens en het hergebruik van.

Auteursrechten en bescherming van de database

De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wet van 30 juni 1994) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wet van 31 augustus 1998), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van de Arrestendatabank en op de inhoud ervan.

In het geval van een gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen van gegevens, het kopiëren of de reproductie van gegevens of de informaticacode onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van de Arrestendatabank kan deze niet wijzigen. Deze zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de code html/xml wordt gerespecteerd.

Bescherming van persoonsgegevens  

 Het agentschap Justitie en Handhaving draagt zorg voor de privacy van elke bezoeker van deze website. Alle gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt zodat wij uw gevraagde informatie kunnen verstrekken of om uw gevraagde dienstverlening te kunnen realiseren.

In onze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Toegankelijkheidsverklaring

Het Agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Handhaving, streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de Arrestendatabank Vlaams Handhavingsbeleid (https://arrestendatabank.be)

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de vereisten van de Richtlijn (EU) 2016/2102.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk omdat die buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving valt:

-kantoorbestandsformaten (Adobe Portable Document Format (PDF)) gepubliceerd vóór 23 september 2018

-kantoorbestandsformaten (Adobe Portable Document Format (PDF)) gepubliceerd na 23 september 2018 met content afkomstig van derden die niet onder het gezag van de betrokken overheidsinstantie staan en waarvan de content door haar niet worden gefinancierd of ontwikkeld

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/01/2022 na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 05/01/2022.

Feedback en contactgegevens

Er wordt een feedbackmechanisme ingesteld dat elke persoon in staat stelt om bij de betrokken overheidsinstantie melding te maken van eventuele niet-naleving door de website of mobiele applicaties van de toegankelijkheidseisen van deze richtlijn, en om uitgesloten informatie op te vragen. Die verzoeken om informatie kunnen ook betrekking hebben op content die van het toepassingsgebied van deze richtlijn is uitgesloten of anderszins is vrijgesteld van de toegankelijkheidseisen van deze richtlijn, zoals kantoorbestandsformaten, vooraf opgenomen op tijd gebaseerde media of de content van gearchiveerde websites. De betrokken overheidsinstantie moet naar aanleiding van een legitiem en redelijk verzoek, binnen een redelijke termijn op adequate en passende wijze informatie verstrekken.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen via mail: info.arrestendatabank@vlaanderen.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: Het Agentschap Justitie en Handhaving, Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid, Ellipsgebouw, 21ste verdiep, Koning Albert II-laan 35 bus 5, 1030 Brussel.   

Beslechting van geschillen

Elk geschil met betrekking tot de website en/of de inhoud ervan wordt onderworpen aan de regels van het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Klachten

De gebruiker van de informatie die wordt vermeld op deze pagina's, ziet af van het indienen van elke klacht, van welke aard die ook moge zijn, en dit met betrekking tot het gebruik van de informatie ter beschikking gesteld via het systeem; dit betreft elke klacht ingediend tegen de Vlaamse Overheid of tegen elke andere instantie die de beschikbare informatie heeft verschaft.