Rechtbank eerste aanleg Gent | 06-04-2009

Referentie:
WI
Type rechtbank:
Rechtbank eerste aanleg
Jurisdictie:
Gent
Trefwoorden per materie:
Wonen

Het staat vast dat de gezinsleden … in een precair sociale toestand verkeren. Hun Tsjechische afkomst en hun beperkte inkomsten (waarvan een substantieel deel opgaat aan huur) brengen mee dat zij over bijzonder weinig mogelijkheden beschikken om als volwaardige burgers aan het maatschappelijk leven in België deel te nemen. Met hun inkomen en maatschappelijke positie had het gezin … geen andere echte en aanvaardbare keuze dan een mensonwaardige bewoning te accepteren. Het feit dat het gezin … de ongeschikte en onbewoonbare woning in de …straat betrok, is dan ook niet het resultaat van hun eigen keuze maar zowat de enige keuze die hen op de privé-huurmarkt wordt geboden. De vastgestelde gebreken zijn van aard dat zij geen bewoning toelieten op een wijze die niet in strijd met de menselijke waardigheid is. Zelfs indien kan worden aangenomen dat de gezinsleden … verantwoordelijk zijn of zouden kunnen zijn voor het ontstaan van bepaalde gebreken (glasbraak b.v.), zijn de overige gebreken van structurele aard en nog steeds dermate talrijk dat de woning nog steeds om aan de beklaagde toe te rekenen omstandigheden, ongeschikt en onbewoonbaar is. De rechtbank wijst in het bijzonder op: … Het vereiste van “menselijke waardigheid” dient objectief te worden bepaald. Het feit dat mensen in een kwetsbare positie, komende uit een land waar de levensomstandigheden als Roma-gezin wellicht nog moeilijker waren, tevreden zijn met de woning die zij toen betrokken, kan niet leiden tot de vaststelling dat de menselijke waardigheid niet in het gedrang was. In het bijzonder moet een ernstig onveilige woning in elk geval als een mensonwaardige bewoning worden beschouwd. Zijn bewering dat hij zichzelf als een goede verhuurder beschouwt die de nodige inspanningen levert om de woningen in goede staat te onderhouden en te verhuren, contrasteert met de objectieve vaststelling dat van de acht woningen of appartementen die hij verhuurt, juist de twee woningen die ongeschikt en onbewoonbaar zijn, verhuurde aan allochtonen in een kwetsbare positie.